Het voormalige  “kijk en luistergeld” (ook wel de omroepbijdrage) is dankzij ons Paarse kabinet sinds 2000 verdisconteerd in de Inkomstenbelasting (ook wel fiscalisering genoemd). Dit alles komt voort uit de Mediawet. Deze laatste versie van deze wet is op basis van de in 2007 aangenomen EU-richtlijn ‘Audiovisuele Mediadiensten‘ tot stand gekomen en ingegaan per 1 januari 2009. Volledige wet.

Het huidige kabinet wil bezuinigen op de publieke omroepen. Hier de passages uit het regeerakkoord van Rutte I. Deze passages worden verder uitgewerkt in de Mediabegroting 2011 (ligt nu bij de Eerste Kamer). Het debat over de Mediabegroting 2011 (13-12-2010) in de Tweede kamer had vele moties van de heer Van Dam (PvdA).

Belangrijk is dat er bij de besluitvorming geen burgerrechten organisaties betrokken zijn maar wel lobby groepen. De politiek bekijkt dit vraagstuk vooral door de bril van Ministerie OCW terwijl de actuele thema’s zich juist afspelen rondom de thema’s Internet en Intellectuele eigendommen (zoals copyright en bijbehorende distributie).

De NPO geeft invulling aan haar taak, middels het consessiebeleidsplan 2010-2016 (van maart 2010).

Het belangrijkste probleem met de huidige gang van zaken is dat er geen duidelijk splitsing is tussen content en distributie. De Publieke Omroep heeft een inhoudelijke taak, het medium dat ze gebruiken om uit te zenden zou er niet toe moeten doen (behalve dat elke Nederlander bereikt moet worden). De huidige gedachtengang is nog van het tijdperk dat content via monopolistische organisaties gedistribueerd werd via de kabel. Tegenwoordig is er echter internet; een nieuw speelveld met behoefte aan nieuwe regels.

Wettelijk gezien heeft de NPO vrij spel wat betreft de distributie van content via internet. Echter, de Algemene Voorwaarden van de NPO gaan in tegen het wettelijk kader en het algemeen nut (en dus ook tegen haar eigen missie).

Ter verduidelijking:
De voorwaarden van omroep.nl (o.a. uitzendingengemist.nl):

De Content mag uitsluitend worden geraadpleegd via de omroepplayers, de videoplaybackpagina´s van de publieke omroepwebsites of andere door de publieke omroep aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots. De omroepplayer is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen de publieke omroep zijn Content aanbiedt, zoals de omroepplayer of de websitepagina´s. Tevens is het toegestaan de omroepplayer van de publieke omroep in een eigen website te plaatsen.

De Content, de omroepplayer of andere diensten van de publieke omroep mogen, voor welk ander doel dan ook, niet worden gedownload, gekopieerd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderzins worden geëxploiteerd (waaronder het verkopen van toegang tot of het toevoegen van reclame aan de Content, de omroepplayer en de publieke omroepdiensten).

Deze restricties hebben mij verleid tot het voorleggen van enkele vragen aan Marc Poppenk, Channel Manager Distributie van de NPO:

Ik wil een applicatie maken die de door de publieke omroep online aangeboden content (streams + Uitzendinggemist) weergeeft. Deze applicatie wil ik gratis aanbieden. Volgens de algemene voorwaarden van de embedded player, mag dit niet direct; er is toestemming nodig.

Hoe kan ik deze toestemming verkrijgen?

Het antwoord van Marc Poppenk was helder:

Dit mag niet. Het beleid is dat internetstreams en de embedded player een onlosmakelijke eenheid zijn. Het audiovisuele materiaal moet dus afgespeeld worden binnen een publieke-omroep context (inclusief omroepbranding, tellers etc).

Los van het feit dat dit antwoord een incorrecte aanname maakt (ik kan een app maken die silverlight embed in een normale browser), heb ik moeite met 2 essentiële zaken in deze argumentatie:

  1. Internetstreams en de player zijn een onlosmakkelijke eenheid.
  2. Audiovisueel materiaal moet afgespeeld worden binnen een publieke-omroep context.

Beide argumenten zijn van belang zodat de NPO kan blijven tellen om het maatschappelijk nut (en bijbehorende geldstroom) aantoonbaar te houden. De wijze waarop de NPO dit doet, heeft tot gevolg dat het distributiekanaal “Internet” hiermee niet optimaal wordt benut. Terwijl internet een gratis distributiemiddel is.

De monopolisering (middels de algemene voorwaarden) van de distributie van content via internet is in strijd met de fundamentele vrijheden van de belastingbetalende en media-consumerende burger (n.b. het proprietary Silverlight is de player) en daarmee de missie van de NPO (“De publieke omroep is van en voor iedereen. De publieke omroep bindt de Nederlandse samenleving met programma’s die informeren, inspireren en amuseren.”). Hiermee is de NPO ook in overtreding van artikel 2.1 van de Mediawet 2008: “het aanbieden van media aanbod via alle beschikbare aanbodkanalen”. Het is tenslotte omroepen verboden om zich dienstbaar te maken aan winsten van derden. Tevens kan je op blz. 61 van het consessiebeleidsplan 2010-2016 (maart 2010) lezen dat het publiek vrije toegang houdt tot het aanbod van de publieke omroep. Echter, vooralsnog niet via het goedkoopste distributiekanaal internet….

Gezien de huidige wetten en de politieke discussie in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen, voorzie ik tevens het probleem dat het monopolie van het NPO, innovatie in de wegstaat (zie vb. van de applicatie). Helaas is de ontwikkeling nog niet doorgedrongen tot het politieke debat.

Daarnaast dient er duidelijke regelgeving te zijn voor de aankoop (of creatie) van content met het publieke geld. Deze afspraken dienen de burgers beschermen en komen tot uiting in hoofdstuk 4.3 van de meerjaren begroting van de NPO 2009-2013. Ook in dit document wordt enkel gerept over de acquistie van rechten en niet over de verdere distributie van de content. Tevens wordt er nergens een voorbehoud gemaakt aan de licentie van de aangekochte content terwijl dit juist de essentie zou moeten zijn.

Advertisements

2 thoughts on “Content in het Nederlandse publieke domein

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s